dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Vzor - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

............................................................................................................................................................................. 
Názov a sídlo obce, resp. mesta (správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)V .......................................... dňa.....................

Vec: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa ustanovenia § 66 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)

I. Stavebník (Stavebníci): 
Meno, priezvisko a titul:
Adresa (pri právnickej osobe jej sídlo):

II. Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby: 
(Pri dočasnej stavbe sa uvedie doba jej trvania)

III. Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku: 
Podľa katastra nehnuteľností:
Pozemok parcelné číslo: podľa LV