dnes je 25.2.2020
Input:

Vzor - Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.13 Vzor - Zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor

V zmluve o dielo na zhotovenie realizačných projektov sa zhotoviteľ dokumentácie

zaviazal, že dokončené realizačné projekty budú doložené dokladom o ich bez rozporovom

prerokovaní v štádiu pred dokončením.

Účastníci prerokovania

Účastníkmi prerokovania realizačných projektov v štádiu pred dokončením sú zástupcovia:

  1. Zhotoviteľa príslušnej časti realizačných projektov
  2. Zhotoviteľa stavby (ak bola uzavretá zmluva o dielo na zhotovenie celej stavby)
  3. Zhotoviteľa príslušnej časti stavby
  4. Investora (stavebníka)
  5. Odborného autorského dohľadu
  6. Inžinierskej firmy (ak sa na stavbe vykonáva inžinierska činnosť)

Na prerokovaní vypracovanej dokumentácie sa hodnotí stav dokumentácie z hľadiska splnenia záverov prerokovania realizačných projektov v štádiu rozpracovanosti. Ak pri tomto záverečnom prerokovaní dokumentácie sú oprávnené požiadavky účastníkov prerokovania na opravy a úpravy príslušnej časti realizačných projektov, je zhotoviteľ realizačných projektov povinný tieto požiadavky rešpektovať a dopracovať realizačné projekty. Keďže zápis z prerokovania realizačných projektov v štádiu pred dokončením je súčasťou dokladov, ktoré sa prikladajú k realizačným projektom, nesmie byť tento zápis vyhotovený podmieňovacím spôsobom, t. j. nesmie byť použité ustanovenie, že po dopracovaní dokumentácie v zmysle pripomienok možno realizačné projekty expedovať objednávateľovi.

Príslušná časť realizačných projektov, ktorá nie je doložená bez rozporovým zápisom o prerokovaní v štádiu pred dokončením môže byť považovaná za vadné plnenie zhotoviteľa realizačných projektov.


ZÁPIS

o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením

Názov stavby:.......................................................... ....................................................................

Miesto stavby:......................................................... ....................................................................

Časť stavby:............................................................ ....................................................................

Dátum:..................................................................... ....................................................................