dnes je 9.8.2020

Input:

Vzor - Zápis o odovzdaní montážneho pracoviska

26.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.21 Vzor - Zápis o odovzdaní montážneho pracoviska

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor

Ak vykonávanie montážnych prác nenadväzuje plynulo na odovzdanie stavebnej pripravenosti k montáži, preberá objednávateľ od zhotoviteľa stavebného objektu stavebnú pripravenosť k montáži a následne ju odovzdáva zhotoviteľovi montáže v rámci odovzdania montážneho pracoviska.

Problematika rozsahu stavebnej pripravenosti k montáži je riešená v technickej správe „Projektu organizácie výstavby”, ktorý je súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Preto odporúčame, aby objednávateľ dohodol v zmluve o dielo na zhotovenie stavebného objektu termín a rozsah stavebnej pripravenosti k montáži v súlade s ustanoveniami „Projektu organizácie výstavby”. Prípadné odchýlky oproti „Projektu organizácie výstavby” musí objednávateľ riadne evidovať, aby ich mohol rešpektovať pri definovaní podmienok (termínu a rozsahu) stavebnej pripravenosti k montáži v zmluve o dielo, ktorú objednávateľ uzaviera na zhotovenie technologického súboru, situovaného v predmetnom stavebnom objekte. Platí všeobecná zásada, že termín stavebnej pripravenosti k montáži, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi technologického súboru nesmie byť skorší ako dohodnutý termín, do ktorého zhotoviteľ stavebného objektu alebo jeho časti má povinnosť odovzdať objednávateľovi stavebnú pripravenosť k montáži.

Pri tomto usporiadaní zmluvných vzťahov preberá objednávateľ (stavebník) stavebnú pripravenosť k montáži od zhotoviteľa stavebného objektu a následne ju odovzdáva zhotoviteľovi technologického súboru v rámci odovzdania montážneho pracoviska.

V projekte pre stavebné povolenie musia byť definované aj podmienky, ktoré určujú náležitosti montážneho pracoviska, na ktorom zhotoviteľ prevádzkového súboru bude vykonávať montážnu činnosť.

Zápis o odovzdaní montážneho pracoviska objednávateľ použije, ak vykonávanie montážnych prác nenadväzuje bezprostredne na odovzdanie stavebnej pripravenosti k montáži. V prípade, že vykonávanie montážnych prác nadväzuje plynulo na odovzdanie stavebnej pripravenosti k montáži odporúčame, aby objednávateľ spojil odovzdanie stavebnej pripravenosti k montáži s odovzdaním montážneho pracoviska zhotoviteľovi montáže.


Zápis

o odovzdaní montážneho pracoviska

Názov stavby: ..............................................................................................................................

Názov a číslo prevádzkového súboru: .........................................................................................

Číslo zápisu: .............................

Dátum: ......................................

Odovzdávajúci montážneho pracoviska:....................................................................................................................................

firma, meno, priezvisko a funkcia zodpovedného pracovníka objednávateľa)

Preberajúci montážneho pracoviska:....................................................................................................................................

firma, meno, priezvisko a funkcia zodpovedného pracovníka zhotoviteľa prevádzkového súboru)

Popis rozsahu stavebnej pripravenosti k montáži, dohodnutom v zmluve o dielo č. ..........:...................................................................................................................

Popis odchýlok stavebnej pripravenosti k montáži oproti rozsahu, dohodnutom v zmluve o dielo č. ..............: .................................................................................

Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi prevádzkového súboru výkres č. .................., v ktorom sú zakreslené všetky podzemné vedenia a inžinierske siete, ktoré súvisia so stavebnou pripravenosťou k montáži a s montážnym pracoviskom.

Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi prevádzkového súboru výkresy č. .................., v ktorých je vyznačené geodetické zameranie stavebných konštrukcií, ktoré sú predmetom stavebnej pripravenosti k montáži.

Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi prevádzkového súboru tieto doklady, preukazujúce kvalitu stavebných konštrukcií, ktoré sú predmetom stavebnej pripravenosti k montáži ...............................................................................................................................................

Stav stavebných konštrukcií: ................................................................................................

Zhotoviteľ prevádzkového súboru odstráni na vlastné náklady všetky prípadné škody na stavebných konštrukciách, ktoré spôsobil montážnou činnosťou.

Oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa prevádzkového súboru konštatujú, že:

  • sú splnené všetky