dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Územné rozhodnutie

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Vzor - Územné rozhodnutie

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto …..................

(adresa)

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: (názov, IČO, DIČ, IČ DPH)

adresa:

podal dňa …............. návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

„Názov”

na pozemku parc. číslo ...... zapísanom na Liste vlastníctva číslo ....... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom .... . …...............

vo vlastníctve ( meno, priezvisko alt. obchodné meno, sídlo )…..................................... v kat. území …....................

Účastníkmi územného konania sú:

-

-

-

-

Začatie územného konania bolo písomne oznámené dňa …................... všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie /spojené s miestnym zisťovaním/ bolo dňa …................

Mesto …...............,, zastúpené primátorom ….................................., ako príslušný stavebný úrad podľa § 117