dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Stavebné - vodoprávne povolenie

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7 Vzor - Stavebné - vodoprávne povolenie

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

STAVEBNÉ - VODOPRÁVNE POVOLENIE

Okresný úrad životného prostredia v
(adresa)
............................................................................................................................................................................................................................
Číslo:

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník :

Adresa :

podali dňa ....................... na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa ustanovenia § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len ako „vodný zákon”) v znení neskorších predpisov na vodnú stavbu „Domová ČOV typ .......................” na pozemku parc. čísla ...... podľa Listu vlastníctva č. ... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom ... .......................v katastri nehnuteľností C v kat. území .......................