dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Stavebné povolenie

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Vzor - Stavebné povolenie

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

STAVEBNÉ POVOLENIE

Okresný úrad životného prostredia v ......................
...........................................................................................................................................................................................................................

Číslo:      V ........................................... dňa ................   

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník :

adresa :

podal dňa ....................... na Okresný úrad životného prostredia v ....................... žiadosť o stavebné vodoprávne povolenie podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, na vodnú stavbu „Kopaná studňa” pre stavbu ....................... na pozemku s parcelným č. ......................zapísaným na LV číslo .... vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom obce.....