dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoru

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3 Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoru

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

PRACOVNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zamestnávateľ:

(meno, priezvisko, miesto podnikania (pri fyzickej osobe) alebo obchodné meno a sídlo, číslo telefónu, faxu, e-mail (pri právnickej osobe))

a

Zamestnanec: ............................................................................

(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, faxu, e-mail)

Článok II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je predzmluvné rokovanie zo dňa ............... .

2.2 Na základe dohody pri predzmluvnom rokovaní dostal zamestnanec akceptačný list zamestnávateľa č. ..................... zo dňa ........................... .

Článok III.