dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 Vzor - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY

.......................................................................................................................................................................................................................... Názov a sídlo príslušného stavebného úradu, kontaktné údaje

Číslo:      V ........................................... dňa ................   

OZNÁMENIE
o začatí konania o odstránení stavby

Mesto …..................., zastúpené primátorom mesta …......................... oznamuje začatie konania o odstránení stavby

„Názov stavby”

................. na pozemku parc. čísla …...................zapísanej v Liste vlastníctva č. ....... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom obce .... , kat. územie …................, podľa