dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA

......................................................................................................................................................

Názov a sídlo príslušného stavebného úradu, kontaktné údaje

Číslo V................................., dňa............

Oznámenie

o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

….................. podalo dňa........ na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby (názov stavby) ......................................................

Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.

Mesto ................., zastúpené primátorom mesta .................., ako príslušný stavebný úrad v súlade ustanoveniami § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení