dnes je 15.6.2021

Input:

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

5.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Číslo:      Okresný úradKatastrálny odborRadničné nám. č. 7902 01 Pezinok 

V Bratislave, dňa 20.05.2019  

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Čl. I.

Navrhovatelia: Predávajúci:

Meno a priezvisko: ..........................................
Dátum narodenia: ..........................................
Trvalý pobyt: .......................................................
Rodinný stav: ženatý
Štátna príslušnosť: ..................................   
   Rodné priezvisko: ............................................
Rodné číslo: .číslo OP.......................    

a

Meno a priezvisko: ..........................................
Dátum narodenia: ..........................................
rodné číslo .Číslo OP Trvalý pobyt: .......................................................
Rodinný stav: vydatá
Štátna príslušnosť: ..................................   
   

(ďalej len „predávajúci” na jednej strane v jednotnom gramatickom tvare)

a

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ..........................................
Dátum narodenia: ..........................................
Trvalý pobyt: .......................................................
Rodinný stav: ženatý
Štátna príslušnosť: ..................................   
   Rodné priezvisko: ............................................
Rodné číslo: číslo OP.......................................................   

a

Meno a priezvisko: ..........................................
Dátum narodenia: ..........................................
Trvalý pobyt: .......................................................
Rodinný stav: vydatá
Štátna príslušnosť: ..................................   
   Rodné priezvisko: ............................................
Rodné číslo: .číslo OP ......................................................   

(ďalej len „kupujúci” na druhej strane v jednotnom gramatickom tvare)

podávajú v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších právnych predpisov nasledujúci návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nasledovne:

Čl. II.

Navrhovatelia uzavreli dňa ....................... Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol:

 1. prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese ..................., obec ......................, katastrálne územie .............................................:
  1. bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva číslo vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....  , a to: pozemok parcely registra „...” KN, parc. č. ........... o výmere ............. m2, druh: ............................................,
  2. bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. ......................... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....  , a to: pozemok parcely registra „...” KN, parc. č. ............ o výmere ....m2, druh: ....................................................,
  3. bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. .............. číslo vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....  , a to: záhradná chatka, súp. č. ................ nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „...” KN, parc. č. .............. o výmere ............... m2, druh: ..........................,
  4. bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. .............. vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....  , a to: pozemok parcely registra „...” KN, parc. č. .................. o výmere ............... m2, .....................................

Čl. III.

Predmetom návrhu je:

 1. zápis vlastníckeho práva kupujúcich k nehnuteľnostiam:
 2. 1.1 pozemok parcely registra „...” KN parc. č. ............... o výmere ............ m2, v kat. území ....................... zapísaný na liste vlastníctva č. .................., druh pozemku: ........................................, spôsob využitia pozemku ...vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom  ....   okres ......................, obec ............................ Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, v podiele 1/1.
 3. 1.2 pozemok parcely registra „...” parc. č........................ o výmere ........... m2 v kat. území