dnes je 1.10.2022

Input:

Vzor - Návrh kolaudačného rozhodnutia

16.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7 Vzor – Návrh kolaudačného rozhodnutia

Ing. Vasil Ivanov, PhD; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


.......................................................................................................................................................

(názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)

Číslo:

V ............................................ dňa........................

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Názov a sídlo správneho orgánu ( ktorý je stavebným úradom) ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len „správny poriadok”), rozhodujúc podľa § 81, § 82 ods. 1, 2 a 3 a § 81 ods. 4 v súčinnosti s § 68, ako aj podľa § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa