dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor - Návrh kolaudačného rozhodnutia

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7 Vzor – Návrh kolaudačného rozhodnutia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

NÁVRH KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

.......................................................................................................................................................

(názov a sídlo správneho orgánu, ktorý je stavebným úradom)

Číslo:

V ............................................ dňa........................

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Názov a sídlo správneho orgánu (ktorý je stavebným úradom) ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon”) a ustanovenia §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len ako „správny poriadok”), rozhodujúc podľa ustanovení § 81, § 82 ods. 1, 2 a 3 a §81 ods. 4 v súčinnosti s § 68 Stavebného zákona, ako aj podľa § 20 vyhlášky MŽP