dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Nájomná zmluva

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3 Vzor - Nájomná zmluva

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

NÁJOMNÁ ZMLUVA 
uzavretá v zmysle ustanovení § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len ako „zmluva”)

Zmluvné strany:

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko: ............................................................

Trvale bytom: .......................................................................
Dátum narodenia: ............................................................
Rodné číslo: ..........................................................................
číslo OP: .....................
Bankové spojenie: IBAN SK ............. v peňažnom ústave ...................

(ďalej len ako „prenajímateľ”)

a

Nájomca:

Obchodné meno: ............................................................
Sídlo: .........................................................................................
IČO: