dnes je 27.1.2020
Input:

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

21.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1 Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a Zákona č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

……….

(ďalej len ako predávajúci)

a

……….

(ďalej len ako kupujúci),

ktoré sa dohodli na uzavretí tejto kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

(ďalej len „zmluva”):

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k

bytu č. ...... na .......... podlaží vo vchode č. .... bytového domu na ul. ................... v ..................., súpisné číslo ..........., nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C”, parcelné číslo .............,

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu v podiele ..........................,

ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, ktorý vedie katastrálny odbor Okresného úradu ......., a evidovaný na liste vlastníctva číslo ..............., pre okres: ..................., pre obec: ..........................., katastrálne územie: ......................., (ďalej aj „byt” alebo „nehnuteľnosť”), a to z predávajúcich na kupujúcich.

Spoluvlastnícky podiel predávajúcich na nehnuteľnosti je vo výške 1/1.

Predávajúci nadobudli byt do bezpodielového spoluvlastníctva manželov dňa ...... povolením vkladu vlastníckeho práva rozhodnutím č. ............ zo dňa .....na základe kúpnej zmluvy zo dňa ......................

Kupujúci nadobúdajú byt od predávajúcich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Článok II.

Popis a rozloha bytu

Prevádzaný byt pozostáva z troch obytných miestností (1. miestnosť o výmere ........... m2, 2. miestnosť o výmere ............ m2, 3. miestnosť o výmere .............. m2) a príslušenstva, ktoré je špecifikované v bode II.2. tejto zmluvy.

Príslušenstvom bytu je: kuchyňa o výmere ....m2,, kúpeľňa o výmere ....m2, WC o výmere ....m2, predsieň o výmere ....m2, chodba o výmere ....m2, pivničná kobka o výmere ....m2.

Celková výmera podlahovej plochy bytu je ............ m2. Plocha lodžií, balkónov a terás, ktorá je .... m2, sa do celkovej plochy bytu nezapočítava, ale 25 % z tejto podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu rozhodujúceho pre výpočet príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. 1 ZVBaNP).

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne a plynové prípojky okrem tých, ktoré sú spoločnými zariadeniami bytového domu.

Vlastníctvo bytu je ohraničené

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu (pivnica) vrátane zárubne,

prívodmi teplej, studenej vody a plynu od hlavných uzatváracích ventilov pre byt, kanalizáciou po

zaústenie do zvislého odpadového potrubia, ústredného kúrenia od radiátorových ventilov a hlavným elektrickým ističom pre byt.

Článok III.

Určenie a popis spoločných častí domu a spoločných zariadení domu

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu.

Spoločnými časťami domu sa na účely tejto zmluvy rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, a to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry priečelia, vchody, schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tejto zmluvy rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Takými zariadeniami sú: výťahy, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, práčovne, sušiarne, manglovňa, kočíkáreň, spoločná TV anténa a ostatné.

Článok IV.

Úprava práv k pozemku

K pozemku zapísanému v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. .. k. ú. ..... ako parcela registra „C”, parcelné číslo .............. o výmere .... m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom na ul. ...................... v ......................, súpisné číslo ..........., uvedený v článku I.1. tejto zmluvy, je zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré spočíva v práve stavby, vstupu, prechodu.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany si kúpnu cenu určili vzájomnou dohodou a táto kúpna cena za byt je suma ...................... EUR (slovom: ...................... eur).

Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzujú zaplatiť predávajúcim nasledovne:

sumu o výške ................. EUR (slovom: ......................... eur) ako preddavok uhradia kupujúci predávajúcim pri podpise tejto zmluvy;

zvyšok kúpnej ceny vo výške ........................ EUR (slovom: .................... eur) uhradia kupujúci predávajúcim najneskôr do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich na základe tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že suma vo výške .................. EUR (slovom: ....................... eur) bude kupujúcimi zložená do notárskej úschovy u notára ........................, so sídlom ................................, a to v deň podpisu tejto zmluvy. Peňažné prostriedky zložené v notárskej úschove budú notárom vyplatené predávajúcim najneskôr do troch dní od predloženia originálu výpisu z listu vlastníctva číslo ......................, pre okres: ........................, obec: ..........................., katastrálne územie: .............................., na ktorom je byt zapísaný, s tým, že ako vlastníci bytu budú uvedení kupujúci, s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/1, a v časti „C” ŤARCHY nebudú uvedené žiadne údaje. V prípade zamietnutia návrhu na vklad do katastra nehnuteľností alebo zastavenia katastrálneho konania je notár povinný vyplatiť peňažné prostriedky zložené v notárskej úschove kupujúcim, a to najneskôr do troch dní od predloženia právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu o zamietnutí návrhu na vklad, resp. o zastavení katastrálneho konania.

Článok VI.

Technický stav bytu

Podpisom tejto zmluvy predávajúci vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne závady a poškodenia bytu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, na ktoré by mali kupujúcich výslovne upozorniť.

Kupujúci vyhlasujú, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho vybavením, so stavom spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a zistili, že žiadne závady im nebránia byt v stave, v akom sa nachádza, kúpiť a prevziať.

Kupujúci zároveň vyhlasujú, že majú