dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Kontrola platobných dokladov

11.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Vzor - Kontrola platobných dokladov

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

KONTROLA PLATOBNÝCH DOKLADOV


Adresa objednávateľa

Naša značka   Vybavuje/linka   v Bratislava dňa   

Vec:
Stavba ................................................................. – zaslanie faktúry
(uvedie sa názov stavby)

__________________________________________________________________

V prílohe Vám zasielame vo dvoch vyhotoveniach čiastkovú faktúru č. ............... zhotoviteľa predmetnej stavby .................................................................................. na čiastku
(uvedie sa názov zhotoviteľa stavby)

Faktúra je doložená potvrdeným súpisom vykonaných prác.
Potvrdzujeme vecnú a cenovú správnosť faktúry, ktorá je v súlade s dohodnutými splátkami v zmluve o dielo zo dňa....

S pozdravom

......................................................................................................
(meno a