dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor dohody o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa)

6.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13.6.2 Vzor dohody o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa)

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzavretá podľa ustanovení § 223 až § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)

v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.

ÚČASTNÍCI DOHODY

Zamestnávateľ:

(meno, priezvisko, miesto podnikania (pri fyzickej osobe) alebo obchodné meno a sídlo, číslo telefónu, faxu, e-mail (pri právnickej osobe))

a

Zamestnanec: ............................................................................

(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, faxu, e-mail)

Článok II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto dohody je rokovanie zo dňa ..................... .

2.2 Výsledkom rokovania v zmysle čl. 2.1 je dohoda zamestnávateľa a zamestnanca o rozsahu