dnes je 1.10.2023

Input:

Vzor - Darovacia zmluva

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8 Vzor - Darovacia zmluva

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len ako „zmluva”)

uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami:

Darca:

meno a priezvisko:

rodné priezvisko:

dátum narodenia: ........................

rodné číslo: ...................

trvale bytom .............................

číslo OP: ...........................

štátny občan: .................

(ďalej len ako „darca ”)

a

Obdarovaný:

meno a priezvisko:

rodné priezvisko:

dátum narodenia: ........................

rodné číslo: ...................

trvale bytom .............................

číslo OP: ...........................

štátny občan: .................

(ďalej len ako „obdarovaný”)

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy, na základe