dnes je 19.4.2024

Input:

Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

V zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon) môže jednoduché stavby a ich zmeny uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Stavebníka možno definovať ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá podala žiadosť na vydanie stavebného povolenia alebo ohlásila vykonanie stavebných prác a ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie alebo súhlas na vykonanie ohlásených stavebných prác.

Stavebný zákon v § 139b uvádza, že jednoduché stavby sú:

a) stavby na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a ktoré majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj podkrovie,

b) stavby na individuálnu rekreáciu,

c) prízemné stavby a