dnes je 16.4.2024

Input:

Výkony technického dozoru

11.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Výkony technického dozoru

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Technický dozor objednávateľa možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, s právnymi predpismi a s podmienkami zmlúv o dielo. Kontrolou súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou a s podmienkami povolení vydaných pre výstavbu ochraňuje technický dozor najmä verejné záujmy. Kontrolou dodržiavania podmienok zmluvy o dielo ochraňuje technický dozor záujmy objednávateľa (stavebníka).

Donedávna bola právna úprava problematiky technického dozoru veľmi komplikovaná. V súčasnej dobe možno konštatovať, že takáto právna úprava úplne absentuje. Neexistuje žiadna právna