dnes je 13.7.2020

Input:

Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba a odstránenie objektov zariadenia staveniska

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba a odstránenie objektov zariadenia staveniska

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Ing. Vasil Ivanov, PhD.

V zmysle ustanovení stavebného zákona tvoria zariadenie staveniska stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby slúžia dočasne:

• prevádzkovým účelom,

• výrobným účelom,

• sociálnym a hygienickým účelom.

Najdôležitejším spoločným znakom týchto objektov a zariadení je ich dočasnosť. Na účely zariadenia staveniska môžu byť upravené alebo vybudované:

• existujúce objekty, ktoré vlastní zhotoviteľ, objednávateľ alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba,

• trvalé objekty stavby, vybudované v predstihu a upravené pre potreby zariadenia staveniska,

• vybudované dočasné objekty a zariadenia.

V celkovej situácii (v zastavovacom pláne), ktorá je súčasťou projektu pre stavebné povolenie, by mali byť situované aj objekty zariadenia staveniska. V projekte pre stavebné povolenie, v časti „Projekt organizácie výstavby”, má byť riešená aj problematika zariadenia staveniska.

Projektová dokumentácia na zabezpečenie stavebného povolenia (stavebných povolení) pre objekty zariadenia staveniska a na realizáciu týchto objektov a zariadení nepatrí podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. do projektu pre stavebné povolenie, ale je predmetom dokumentácie zhotoviteľa.

Zhotoviteľ stavby vytvára vybudovaním objektov zariadenia staveniska predpoklady pre úspešnú realizáciu stavby. Je potrebné zdôrazniť, že súčasná metodika rozpočtovania neuvádza spôsob úhrady objektívne vzniknutých nákladov zhotoviteľa na vybudovanie, na prevádzkovanie, na údržbu a na odstránenie dočasných objektov v rámci vypratania staveniska, alebo na uvedenie trvalých objektov, ktoré boli dočasne použité na účely zariadenia staveniska do pôvodného alebo do projektovaného stavu.

Zhotoviteľ stavby musí zvážiť reálne vlastné potreby a potreby svojich poddodávateľov a vybudovať objekty zariadenia staveniska v minimálnom, avšak postačujúcom rozsahu na zabezpečenie realizácie diela. V zmluvách s