dnes je 10.8.2020

Input:

Struktura a účinnost stavebního zákona - 05/2020

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.59 Struktura a účinnost stavebního zákona – 05/2020

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Uspořádání návrhu zákona do Částí

ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení

ČÁST DRUHÁ - Organizace a výkon veřejné správy

ČÁST TŘETÍ - Územní plánování

ČÁST ČTVRTÁ - Stavební právo hmotné

ČÁST PÁTÁ – Vyvlastnění

ČÁST ŠESTÁ - Stavební řád

ČÁST SEDMÁ - Informační systémy veřejné správy

ČÁST OSMÁ - Výkon činnosti autorizovaných inspektorů

ČÁST DEVÁTÁ - Přestupky

ČÁST DESÁTÁ - Soudní přezkum

ČÁST JEDENÁCTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost

Přílohy č. 1 až 8

Členění Částí zákona na Hlavy, Díly a Oddíly

Část Hlava Díl  §  
PRVNÍ Úvodní ustanovení 
I  Obecná ustanovení  1  
II  Pojmy  5  
DRUHÁ  Organizace a výkon veřejné správy 
I  Státní stavební správa  18  
II  Působnost ve věcech územního plánování  23  
III  Působnost ve věcech stavebního řádu  32  
IV  Vymezená území  39  
V  Společné ustanovení  40  
TŘETÍ Územní plánování 
I  Cíle a úkoly územního plánování  41  
II  Obecná a společná ustanovení  44  
III  Nástroje územního plánování  64  
1  Územně plánovací podklady   
1 - Územně analytické podklady  65  
2 - Územní studie  70  
2  Politika architektury a stavební kultury České republiky  71  
3  Územně plánovací dokumentace   
1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace  73  
2 - Pořízení územně plánovací dokumentace  88  
3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace  105  
4 - Změna územně plánovací dokumentace  107  
5 - Společná ustanovení  111  
4  Vymezování zastavěného území   
1 - Zastavěné území  114  
2 - Vymezení zastavěného území  115  
3 - Nezastavěné území  120  
5  Územní opatření   
1 - Územní opatření o stavební uzávěře  121  
2 - Územní opatření o asanaci území  123  
3 - Pořizování a vydávání územních opatření  125  
6  Úprava vztahů v území   
1 - Plánovací smlouvy  128  
2 - Náhrady za změnu v území  131  
IV  Státní dozor ve věcech územního plánování  135  
ČTVRTÁ Stavební právo hmotné 
I  Požadavky na výstavbu  152  
II  Požadavky na výrobky pro stavby  153  
III  Činnosti ve výstavbě  154  
IV  Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav  159  
PÁTÁ Vyvlastnění 170  
ŠESTÁ Stavební řád 
I  Obecná a společná ustanovení  171  
II  Úkony před zahájením řízení   
1  Předběžná informace  174  
2  Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu  175  
III  Řízení o povolení záměru   
1  Obecná ustanovení o řízení  181  
2  Záměr EIA  202  
1 - Řízení s posouzením vlivů  202  
2 - Samostatné posouzení vlivů  208  
3 - Společná ustanovení   
3  Povolení stavby nebo zařízení  211  
4  Nestavební záměr   
1 - Změna využití území  213  
2 - Dělení nebo scelování pozemků  216  
3 - Stanovení ochranného pásma  218  
5  Rámcové povolení  220  
6  Změna záměru před dokončením  223  
7  Řízení o odvolání  224  
IV  Výjimky z požadavků na výstavbu  226  
V  Náhrada za majetkovou újmu  228  
VI  Řízení o užívání   
1  Kolaudační řízení  229  
2  Předčasné užívání a zkušební provoz  235  
3  Změna v užívání stavby  238  
4  Společná ustanovení  245  
VII  Odstraňování staveb a terénních úprav   
1  Řízení o odstranění  246  
2  Nařízení odstranění  250  
3  Společná ustanovení  257  
VIII  Mimořádné postupy  259  
IX  Nález  262  
X  Kontrolní prohlídka  263  
XI  Kontrola  264  
XII  Státní dozor ve věcech stavebního řádu  272  
SEDMÁ Informační systémy veřejné správy 274  
OSMÁ Výkon činnosti autorizovaných inspektorů 283  
DEVÁTÁ Přestupky 294  
DESÁTÁ Soudní přezkum 298  
JEDENÁCTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
I  Společná ustanovení   
II  Přechodná ustanovení   
1  Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům  305  
2  Přechodná ustanovení k územnímu plánování  309  
3  Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu  323  
4  Přechodná ustanovení k § 32  325  
III  Zmocňovací ustanovení  326  
IV  Závěrečné ustanovení  327  
DVANÁCTÁ Účinnost 328  

Přílohy

Příloha Obsah přílohy 
1  Drobné stavby  
2  Jednoduché stavby  
3  Vyhrazené stavby  
4  I. Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj území  
II. Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí  
5  Obsah a struktura územního rozvojového plánu  
I. Územní rozvojový plán  
II. Odůvodnění územního rozvojového plánu  
6  Obsah a struktura zásad územního rozvoje  
I. Zásady územního rozvoje  
II. Odůvodnění zásad územního rozvoje  
7  Obsah a struktura územního plánu  
I. Územní plán  
II. Odůvodnění územního plánu  
8  Obsah a struktura regulačního plánu  
I. Regulační plán  
II. Odůvodnění regulačního plánu  

Účinnost zákona

Stavební zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Dnem vyhlášení nabývají účinnosti:

 • § 38 (Působnost jiných stavebních úřadů),

 • § 312 (Územní rozvojový plán),

 • § 315 (Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. 1. 2007),

 • § 318 (Územně plánovací dokumentace vydané podle zákona č. 183/2006 Sb.),

 • § 320 odst. 1 (Územní opatření).

Dnem 1. ledna 2022 nabývají účinnosti:

 • §18 odst. 1 věty první a § 18 odst. 2 věty první (Státní stavební správa),

 • § 19 odst. 2 a 3 (Nejvyšší stavební úřad),

 • § 305 odst. 7 (Přechodná ustanovení k úředníkům).

Dnem 1. října 2022 nabývá účinnosti:

 • § 306 odst. 1, 2 a 4 (Přechodná ustanovení k úředníkům).

Dnem 1. ledna 2023, nabývají účinnosti:

 • § 20 (Specializovaný stavební úřad),

 • § 21 (Krajské stavební úřady),

 • § 306 odst. 3 (Přechodná ustanovení k úředníkům).