dnes je 5.12.2020

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

9.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

JUDr. František Nováček, DESS

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ustanovení § 103 SZ, stejně jako v předchozí úpravě zákona, uvádí přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (dále budou v textu pro zjednodušení uváděny jen stavby), které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. I když to zákon výslovně neuvádí, stavební povolení ani ohlášení nebude třeba ani pro změny těchto staveb, pokud zůstane zachován jejich charakter, a to vč. rozměrových údajů uvedených v zákoně.

Seznam staveb nepodléhajících úkonům vůči stavebnímu úřadu je poměrně obsáhlý a obsahuje podrobné údaje, kterými se jednotlivé stavby pro daný účel charakterizují. V tom spočívá určité nebezpečí pro stavebníky, resp. nutnost pečlivě a správně tyto údaje posoudit a dodržet, pokud budou některou z uvedených staveb realizovat. Nejistota stavebníků, pokud nejsou odborníky v dané oblasti, může například vznikat při hodnocení údaje o výšce nebo zda se jedná o podzemní podlaží apod. V pochybnostech lze doporučit konzultaci na stavebním úřadu, popř. požádat jej o vyjádření. Avšak, jak bude dále uvedeno, skutečnost, že tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ještě neznamená, že nevyžadují jiný úkon podle stavebního zákona. Předně si ale připomeňme, kterých staveb, terénních úprav a zařízení se to podle § 103 odst. 1 stavebního zákona týká. Ustanovení tohoto paragrafu nejprve odkazuje na již popsané stavby, které jsou uvedeny v předchozích ustanoveních zákona. Jedná se o stavby uvedené v ust. § 79 odst. 2 a dále o terénní úpravy uvedené v ust. § 80 odst. 3 písm. a) či úpravy pozemků uvedené v ust. § 80 odst. 3 písm. e), které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Stávající znění § 79 odst. 2 zákona bylo změněno, a to takto:

  • - v písm. c) byly doplněny body seismické monitorovací sítě
  • - v písm. f) bylo doplněno oplocení do výšky 2 m
  • - v písm. o) byl text rozšířen o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení
  • - písm. p) bylo rozšířeno o stavby bazénu do 40m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území, nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku a jeho související technické zařízení
  • - u písm. s) byla vypuštěna slova …se nemění její trasa
  • - nově bylo doplněno písm. t), které uvádí prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

Ustanovení § 80 odst. 3 písm. e) ale obsahuje výjimku, která spočívá v rozšíření omezení dopadu obsahu znění odst. 3, který se nyní nevztahuje i na záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

V dalších ustanoveních znění § 103 doznává změn zejména v odst. 1 písm. e), ve kterém bylo podstatným způsobem změněno zejména znění bodu 2.

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují

a) stavby a zařízení

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení, stavby pro zemědělství nad 60m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom a nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 ma do 5 m výšky podsklepené max. do 3 m

4. stavba bazénu (objevuje jak v ustanovení § 79 odst. 2 písm. p), kde je definována jak svou velikostí, tak i odstupovou vzdáleností od sousedních pozemků (bazén těchto parametrů nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas), tak i v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 18 – bazén nebo skleník, včetně souvisejícího technického zařízení (nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení).

5. skleníky do 40 mzastavěné plochy a do 5 m výšky; bez podsklepení

6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 mzastavěné plochy a do 4 m výšky.

b) Technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to:

1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;

2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;

3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;

4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;

5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;

6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;

7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;

8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m.

U staveb vedení sítí (elektrotechnických komunikací, distribučních soustav v elektroenergetice, plynárenství a tepelných vedení) se jedná pouze o výstavbu sítí, s výjimkou budov.

c) Stožáry, antény a jiná zařízení, a to:

1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;

2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;

3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m;

4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;

5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;

6. stožáry pro vlajky;

7. bleskosvody a zařízení, která tvoří jeho součást;

8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m;

9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m;

10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;

11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.

d) Zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to:

1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3určené výhradně pro odběr plynné fáze;

2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 ma do výšky 3 m;

3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 ma do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu39);

4. nádrže na vodu do 100 mobsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

5. bazény do 40 mzastavěné plochy;

6. ploty;

7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;

8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

e) Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

f) Terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to:

1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 ma nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími;

2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;

3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;

4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;

5. stavby mostních vah.

g) Ostatní stavby a zařízení, a to:

1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;

2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;

3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;

4. propustky na účelových komunikacích;

5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat.

h) Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

V případě stavebních úprav pozemních komunikací a udržovacích prací na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, odkazuje stavební zákon na zvláštní právní předpis, tzn. na vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ta v § 15 stanoví, že se jedná o práce prováděné na komunikacích v rámci jejich údržby, pokud:

a. jejich provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled nebo životní prostředí,

b. nejsou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,

c. nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety,

d. nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodními díly a s chráněným územím (zákon č. 13/1997 Sb.§ 36 37),

e. nevyžadují částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.).

Tyto práce jsou podrobněji popsány v přílohách č. 5 citované vyhlášky.

Zbytečná složitost SZ nutí zkoumat v dalších ustanoveních, zda výše uvedené stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadují jiný úkon vůči stavebnímu úřadu. Proto je třeba seznam uvedených staveb, terénních úprav a zařízení ještě konfrontovat s § 79 odst. 2, kde jsou uvedeny stavby, terénní úpravy a zařízení, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, a dále s § 96 odst. 2, který obsahuje výčet staveb, terénních úprav a zařízení, u nichž postačí územní souhlas. Územní souhlas je totiž třeba vydat mimo jiné u staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2. Z toho je však třeba zase eliminovat případy, kdy podle § 79 odst. 2 není třeba územní rozhodnutí ani územní souhlas – viz výše text: Stávající znění § 79 odst. 2 zákona bylo změněno….

Avšak ani zjištění, že pro některou stavbu postačuje vydání územního souhlasu, neznamená, že se tak stát musí. Vydání územního souhlasu je omezeno na zcela nekonfliktní případy. Územní souhlas lze pro určitý záměr (stavbu) vydat pouze v případě, že se jedná o stavbu v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, stavbou se poměry v území podstatně nezmění, nebude mít nároky na veřejnou infrastrukturu a závazná stanoviska dotčených orgánů budou kladná bez podmínek. I když se to netýká v této kapitole uvedených staveb, územní souhlas nelze vydat, vyžaduje-li záměr posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Ani splnění podmínek pro vydání územního souhlasu ale neznamená, že územní souhlas bude vydán, protože tento postup je možností, nikoli povinností stavebního úřadu. Nejen, když stavební úřad dojde k závěru, že záměr (stavba) nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, ale také v případě, že je třeba stanovit podmínky pro realizaci záměru (stavby), rozhodne usnesením o projednání záměru (stavby) v územním řízení.