dnes je 19.4.2024

Input:

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní dodatkov k realizačným projektom

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11 Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní dodatkov k realizačným projektom

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Zhotoviteľ uskutočňuje dielo (stavbu) podľa realizačných projektov. Pokiaľ sa vyskytne potreba realizovať niektoré časti stavby inak, ako je to uvedené v realizačných projektoch, je potrebné, aby účastník výstavby, ktorý požaduje odlišnú realizáciu, zapísal túto požiadavku do stavebného denníka.

V zápise návrhu zmeny vykonávaného diela je vhodné uviesť, aj či bude mať vplyv na dohodnutú cenu diela a dohodnutý rozsah predmetu zmluvy o dielo, lebo po prerokovaní a odsúhlasení navrhnutých zmien diela by sa tieto mali premietnuť aj do zmeny predmetu zmluvy o dielo. V prípade, že rozsah vykonávaného diela sa zníži, tak by sa mala primerane znížiť dohodnutá cena diela.