dnes je 11.8.2020

Input:

Soud k možnostem soudního přezkumu správního uvážení o zachování kvality prostředí

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.40 Soud k možnostem soudního přezkumu správního uvážení o zachování kvality prostředí

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zachování kvality prostředí a jejich jednotlivých složek je v územních řízeních poměrně častým předmětem sporu mezi účastníky řízení i rozhodujícím stavebním úřadem. Důvodem je především skutečnost, že přestože se jedná o jeden z obecných požadavků pro umísťování staveb z hlediska odstupových vzdáleností stanovený vyhláškou č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území, jeho posouzení bude z povahy věci do značné míry vždy subjektivním hodnocením rozhodujícího správního orgánu, resp. oprávněné úřední osoby. K povaze tohoto posouzení a možnostem jeho soudního přezkumu se v nedávné době vyjadřoval Krajský soud v Ostravě v rozsudku ze dne 24. 6. 2019, sp. zn. 22 A 88/2018.

Soud popsal, že v takových případech dochází ke střetu dvou práv, a to práva na zachování soukromí a práva na zřízení stavby. Nelze zabránit tomu, aby obě práva zůstala zcela nedotčena, ale jde o to, aby dotčení bylo přiměřené. Dodržení veřejnoprávních pevně stanovených regulativů přitom ještě nutně nemusí znamenat, že kvalita prostředí nebude narušena nad přípustnou míru. Posouzení dalších okolností, zejména zachování ostatních jednotlivých složek kvality prostředí, ale obdobně např. také souladu stavby s charakterem okolní zástavby, je věcí odborné úvahy stavebního úřadu. Úkolem soudu pak není nahradit tuto správní úvahu, ale posoudit, zda závěr správního orgánu vychází z řádně zjištěného skutkového stavu a je řádně a dostatečně odůvodněn. Správní rozhodnutí tedy podléhá přezkumu soudem pouze v tom směru, zda nevybočilo z mezí a hledisek stanovených zákonem, zda je v souladu s pravidly logického usuzování a zda premisy takového úsudku byly zjištěny řádným procesním postupem. V daném případě soud konstatoval, že napadená správní rozhodnutí tato kritéria v části, v níž posuzují zásah do kvality prostředí, splňují, neboť je v nich mimo jiné s řádným odůvodněním přihlédnuto ke konkrétním okolnostem lokality, prostorovým parametrům umísťované stavby ve srovnání se stavbou původní a k obsahu územně plánovací dokumentace.