dnes je 13.7.2020

Input:

Riadenie uskutočňovania stavby

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Riadenie uskutočňovania stavby

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stavbyvedúci musí byť dôsledne oboznámený s projektmi pre stavbu (s projektom pre stavebné povolenie a s realizačnými projektmi), s vypracovanou dokumentáciou zhotoviteľa (spolupracuje s útvarom zhotoviteľa, ktorý túto dokumentáciu vypracováva) a s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu.

Pri rozsahovo alebo technicky náročných stavbách má stavbyvedúci ako osoba, zodpovedná za realizáciu stavby v súlade s harmonogramom výstavby, v dohodnutej kvalite a za cenu, ktorá musí byť nižšia ako je cena dohodnutá- pokiaľ je to možné a je to vhodné z dôvodu, aby mal zhotoviteľ pri vykonávaní diela určitú cenovú rezervu, k dispozícii pracovný tím, ktorý tvoria:

• úsekoví stavbyvedúci,

• majstri,

• vedúci montéri,

• autorizovaný geodet zhotoviteľa,

• ekonomický manažér,

• manažér pre poddodávky,

• skupina, ktorá zabezpečuje prípravu, vykonanie a vyhodnotenie kontrolných a preukazných skúšok v súlade s projektom riadenia a kontroly kvality.

Odporúčame, aby boli členmi pracovného tímu stavbyvedúceho na stavbe aj pracovníci, ktorí zabezpečujú prípravu stavby:

• spracovatelia dokumentácie zhotoviteľa,

• skupina pracovníkov, zabezpečujúca spoluprácu pri vypracovaní realizačných projektov, vrátane ich akceptácie a ich expedície stavbyvedúcemu a objednávateľovi, v zmysle ustanovení zmluvy o dielo,

• spracovatelia výrobných a výsledných kalkulácií,

• skupina technológov, zabezpečujúca vypracovanie a operatívnu úpravu detailných technologických postupov,

• pracovníkov na zhotovenie a na operatívne zásahy do harmonogramu výstavby.

Na rozdiel od vedenia menej náročných stavieb, uskutočňuje v prípade náročnej stavby stavbyvedúci jej riadenie tak, že zabezpečuje aj prípravu stavby. Nakoľko ide o riadiacu prácu najvyššieho stupňa náročnosti, poveruje sa často táto oprávnená osoba funkciou riaditeľa výstavby namiesto stavbyvedúceho. Riaditeľ výstavby vykonáva na vyššej úrovni činnosť stavbyvedúceho, a preto musí byť touto funkciou poverená fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho.

Nevyhnutným predpokladom úspešného riadenia stavby je kvalitné vypracovanie a aktualizácia dokumentácie zhotoviteľa. Dôsledne zhotovená dokumentácia zhotoviteľa minimalizuje operatívne zásahy do riadenia diela so všetkými negatívnymi dopadmi na plynulosť výstavby, na zvýšenie vlastných nákladov zhotoviteľa (zníženie zisku), ako aj na kvalitu vykonávaných činností.

Pri riadení výstavby odporúčame využívať konanie operatívnych porád pracovníkov riadiaceho tímu, ktoré vedie riaditeľ výstavby. Ak pre tieto porady používame výraz „operatívne porady”, v žiadnom prípade by nemali zavádzať do riadenia výstavby improvizáciu, ale uplatňovať detailné riešenie postupov uvedených v dokumentácii zhotoviteľa. Tieto porady odporúčame uskutočňovať denne, v popoludňajších hodinách, aby riadiaci pracovníci na nižšej úrovni (úsekoví stavbyvedúci, majstri, vedúci montéri) mali jasne definované úlohy, ktoré budú zabezpečovať so svojimi pracovnými skupinami na nasledujúci deň.

Operatívne porady pracovného tímu nesmú byť zdĺhavé. Majú mať vecný, pracovný charakter a mali by prebiehať podľa nasledovného odporúčaného programu:

• súhrnná rekapitulácia postupu výstavby vo vzťahu k harmonogramu výstavby a k detailným technologickým postupom zhotovovania stavby, ktoré zohľadňujú potrebné zdroje a dĺžku trvania jednotlivých procesov,

• kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich operatívnych porád,

• v prípade neplnenia niektorých úloh uložiť opatrenia na ich splnenie a kontrolovať realizáciu týchto opatrení,

• prerokovanie závažných požiadaviek a stanovísk technického dozoru objednávateľa, odborného autorského dohľadu, uvedené v stavebnom denníku,

• stanoviť operatívny program činností na nasledujúci pracovný deň,

• vykonať bilanciu zdrojov potrebných na zabezpečenie týchto činností (počet pracovníkov, materiály, výrobky, stroje, zariadenia, montážne mechanizmy, pomocné konštrukcie a zariadenia),

• zabezpečenie koordinácie technologických nadväzností jednotlivých procesov, ktoré sa budú vykonávať nasledujúci deň,

• uloženie úloh, splnenie ktorých podmieňuje vykonanie plánovaných stavebných a montážnych činností.

Porady pracovného tímu zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje riadenie výstavby, majú operatívny charakter. Z týchto porád sa nevyhotovuje zápis. Každý účastník porady je dôsledne oboznámený s príslušnou časťou realizačných projektov, s dokumentáciou zhotoviteľa, a tým je plnohodnotným účastníkom porady. Účastníci evidujú skutočnosti, ktoré je potrebné zabezpečiť, a činnosti, ktoré podľa dokumentácie zhotoviteľa a realizačných projektov budú jednotlivé pracovné skupiny nasledujúci deň vykonávať. Tieto operatívne porady nemajú trvať viac ako 30 min.

Riaditeľ výstavby rozhodne o spôsobe komunikácie so zástupcami poddodávateľov pri riadení ich činnosti. Odporúčame, aby sa operatívne porady riadiaceho tímu zhotoviteľa konali bez účasti zástupcov poddodávateľov.

Manažér pre poddodávky, ako člen riadiaceho tímu zhotoviteľa, zvoláva operatívne porady zástupcov poddodávateľov. Podľa potreby požiada manažér pre poddodávky ďalších členov riadiaceho tímu zhotoviteľa, aby sa zúčastnili operatívnej porady s poddodávateľmi. Tieto porady odporúčame uskutočňovať tiež denne, ihneď po operatívnych poradách riadiaceho tímu zhotoviteľa. Program a priebeh operatívnych porád poddodávateľov je rovnaký ako pri operatívnych poradách riadiaceho tímu zhotoviteľa. Najväčší dôraz kladú zástupcovia zhotoviteľa stavby na zabezpečenie dokonalej koordinácie činnosti jednotlivých poddodávateľov.

Zástupcovia objednávateľa, ktorí vykonávajú technický dozor na stavbe, nemajú byť účastníkmi operatívnych porád riadiaceho tímu zhotoviteľa ani operatívnych porád poddodávateľov. Ak o to riaditeľ výstavby požiada, musí byť technický dozor pripravený zúčastniť sa týchto porád. Je to vhodné najmä pri výskyte problémov.

V zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaviazal, že zhotoví stavbu v súlade s projektom pre stavebné povolenie a s realizačnými projektmi, v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu, v súlade s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky a právnymi predpismi a v súlade so zadávacími podkladmi, ak boli vypracované. Nakoľko stavba reprezentuje dielo osobitného charakteru, nemôže objednávateľ pasívne očakávať splnenie záväzku zo strany zhotoviteľa, ale sa zúčastňuje aktívne riadenia realizácie stavby pomocou:

• stavebného denníka,

• operatívnych porád vedenia stavby,

• kontrolných porád stavby.

Stavebný denník je jedným zo základných dokumentov, ktoré sa vedú na stavbe. Stavebný denník vedie stavbyvedúci a do stavebného denníka zapisujú svoje stanoviská a požiadavky:

• technický dozor,

• odborný autorský dohľad, prípadne aj autorský dozor,

• zhotoviteľ realizačných projektov,

• geodet a kartograf stavby,

• osoby vykonávajúce štátny stavebný dohľad,

• osoby vykonávajúce štátny