dnes je 5.3.2024

Input:

Územní plán

24.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Územní plán

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Územní plán navazuje na zásady územního rozvoje a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (tzv. “urbanistickou koncepci“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Zásadním obsahem územního plánu je vymezení zastavěného území, ploch a koridorů, zejména zastavitelných ploch, ploch změn v krajině a ploch vymezených ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Současně stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad