dnes je 16.2.2020
Input:

Právoplatnosť stavebného povolenia

24.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.2 Právoplatnosť stavebného povolenia

JUDr. Martina Jenčová

Stavebné povolenie predstavuje rozhodnutie vydávané v správnom – stavebnom konaní, stavebným úradom. Nakoľko je to teda svojou povahou rozhodnutie, vzťahujú sa naň všetky ustanovenia, ktoré k rozhodnutiam upravuje Správny poriadok ako norma procesného charakteru.

Pre stavebníka a rovnako tak pre stavebný úrad je kľúčovým okamih, keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. Jedná sa o takú vlastnosť rozhodnutia, ktorú ak nadobudne, stáva sa nedotknuteľným a nezmeniteľným. Teda, rozhodnutie je právoplatné, ak voči nemu nie je možné odvolať sa. V praxi to znamená, že buď lehota na podanie odvolania márne uplynula alebo bolo odvolanie zamietnuté (príp., odmietnuté).

Lehota na podanie odvolania voči stavebnému povoleniu je 15 – dňová. Začína plynúť doručením tohto rozhodnutia, pričom je zachovaná ak sa odvolanie podá na 15 – ty deň ešte len na pošte. V tomto prípade je dôležitá pečiatka pošty na obálke. Ak sa odvolanie podáva osobne, vzhľadom na zachovanie lehoty je potrebné ho v posledný deň jej plynutia podať na stavebnom úrade.

Doručením stavebného povolenia začína plynúť lehota na podanie odvolania. Práve moment doručenia je podstatný. Ak si účastník stavebného konania rozhodnutie neprevezme, táto lehota mu nezačne plynúť. Lehota plynie každému účastníkovi zvlášť podľa toho, kedy si rozhodnutie prevzal. Aj v tomto prípade netreba zabúdať, že hoci sa zásielka ako neprevzatá uloží na pošte (po opakovanom doručení), adresát nemá 18 – dňovú úložnú lehotu, ale v zmysle Správneho poriadku iba