dnes je 16.4.2024

Input:

Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu

7.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Podľa ustanovení stavebného zákona plnil do 31. 12. 2002 funkciu stavebného úradu okresný úrad, odbor životného prostredia.

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších zmien a doplnkov, uvádza v čl. IX, týkajúci sa stavebného zákona, že od 1. 1. 2003 je stavebným úradom obec. Pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy.

Ak ide o stavbu alebo o opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, tie sa dohodnú, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Ak sa nedohodnú, určí príslušný stavebný úrad