dnes je 20.4.2024

Input:

Odborný autorský dohľad

4.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 Odborný autorský dohľad

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V zmysle ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (autorizačný zákon) môže autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier vykonávať okrem iných činností aj odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Autorizačný zákon prináša teda nový pojem, ktorý nahrádza doteraz používaný výraz autorský dozor. Keďže v zmysle autorského zákona je autorským dozorom dozor autora architektonického návrhu, je logické, že zhotoviteľ projektu pre stavebné povolenie vykonáva v rámci svojej činnosti odborný autorský dohľad. Obsah a rozsah odborného autorského dohľadu dohodnú zmluvné strany v zmluve o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie. Odporúčame