dnes je 27.1.2020
Input:

Nový památkový zákon

5.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.35 Nový památkový zákon

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 3. 7. 2019 předložilo Ministerstvo kultury do připomínkového řízení nový památkový zákon – zákon o ochraně památkového fondu. Jedná se o výsledek revizí návrhu nového zákona o památkovém fondu, který byl zamítnut Poslaneckou sněmovnou v roce 2017. Nový zákon nahrazuje stávající zákon o památkové péči v celém rozsahu s výjimkou úpravy ochrany archeologického dědictví. Věcně pak přináší množství nových řešení i institutů.

Hned v úvodu upravuje navržený zákon nové definice pojmů, čímž reaguje na množství problémů z praxe souvisejících právě s jejich současnou absencí. Definovány jsou nově pojmy kulturní památka, národní kulturní památka, památková rezervace, památková zóna, památka s mezinárodním statusem, památkové území, architektonické dědictví, památková péče, práce na kulturní památce (zahrnující i práce na reklamních zařízeních nebo terénní úpravy pozemků, které jsou kulturními památkami), restaurování kulturní památky, ochranné památkové pásmo a práce v památkovém území nebo ochranném památkovém pásmu.

Vůči vlastníkům památkově chráněných objektů přináší zákon nově možnost (nikoliv povinnost) státu kompenzovat jejich náklady vzniklé v důsledku omezení jejich vlastnických práv. Tato úprava je obsažena v ust. § 17 (ve vztahu ke kulturním památkám) a v ust. § 27 (ve vztahu k ostatním nemovitostem v památkově chráněných územích). Předpokládá se, že jako dosud bude podpora založena zejména na systému dotací, daňových úlev nebo bezplatných služeb památkového ústavu coby odborné organizace. Tyto výhody jsou protipólem zákonem stanovených povinností vlastníků památkově chráněných objektů, mezi kterými lze zmínit např. povinnost tyto chránit před poškozením, znehodnocením, zničením nebo odcizením, udržovat je v takovém stavu, aby se zachovala hodnota, pro kterou jsou chráněny, povinnost informovat o statusu památkově chráněného objektu jeho nabyvatele aj.

Nová právní úprava zavádí jednotné prohlašování památkových území opatřením obecné povahy, což zaručuje účast veřejnosti a dotčených orgánů při jeho vymezování. Opatření obecné povahy je dle obecných ustanovení správního řádu a soudního řádu správního přezkoumatelné. Tento institut zákon předpokládá konkr. u prohlašování památkových území, plánů péče a ochranných památkových pásem.

Poměrně velká část navrženého předpisu upravuje nové nařizovací režimy a sankce směřující především proti vlastníkům kulturních památek neplnícím zákonné povinnosti. Jedná se o ust. § 55 a násl., které zakotvují možnost orgánu památkové péče vést ve stanovených případech a za určitých podmínek řízení o odstranění závadného stavu nebo nařídit neodkladné provedení nutných zabezpečovacích prací. Vazbu na obdobné nařizovací režimy dle stavebního zákona však nový památkový zákon neupravuje. Úprava sankcí je koncipována v souladu se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ust. § 85 a násl.).

Obnova památkového fondu je v nové právní úpravě koncipována obdobně, jako doposud (ust. § 40 a násl.). Orgány památkové péče mají povinnost se vyjadřovat k pracím na kulturních a národních kulturních památkách, pracím v památkových územích nebo ochranných památkových pásmech a k restaurování kulturních a národních kulturních památek. K eliminaci administrativní zátěže má vést nová informační povinnost vůči památkovému úřadu u všech těchto řízení i dalších postupů. Co se týče restaurování památkově chráněných objektů, hlava IX navrženého zákona upravuje vznik a zánik oprávnění k této činnosti, kvalifikační požadavky na restaurátory, jejich povinnosti a vedení jejich seznamu.

Zásadní a všeobecně prospěšná novinka je návrh vzniku „Seznamu památkového fondu”, který nahradí stávající Ústřední seznam kulturních památek ČR. Nový Seznam památkového fondu má mít dle důvodové zprávy klíčovou úlohu nejenom při výkonu státní správy na úseku památkové péče, ale současně mát být zdrojem dat pro navazující informační systémy veřejné správy (zejména pro základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, tzv. RÚIAN), a pro další činnosti, zejména pro územní plánování. Seznam památkového fondu bude obsahovat především údaje o identifikaci kulturní památky, národní kulturní památky, památkového území nebo ochranného památkového pásma podle údajů RÚIAN, u předmětů ochrany neevidovaných v RÚIAN identifikaci popisem, u věcí movitých též jejich umístění v nemovitosti identifikované podle údajů RÚIAN, uvedení aktu, na jehož základě byla věc do seznamu zařazena, způsob ochrany, údaje o vlastníkovi (vlastnících) kulturní památky a odborné podklady. Materiály související s kulturními památkami (např. záznamy o obnově kulturní památky, výsledky vědeckého zkoumání kulturní památky) budou vedeny samostatně. Tento seznam by měl být ve stanoveném rozsahu (ust. § 54 odst. 1 písm. f) a i) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech), veřejně přístupný. Vedením tohoto seznamu a zápisem nových údajů je navrženým zákonem pověřen památkový ústav, vlastníci pozemku mají vůči památkovému ústavu ohlašovací povinnost.

Mezi dalšími body nové právní úpravy lze dále zmínit např. provázání se závazky z mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána, což přináší např. úpravu památky s mezinárodním statusem nebo tzv. Rady světové památky a plány jejich ochrany, nebo posílení pravomocí Památkové inspekce, včetně té rozhodovací.