dnes je 5.3.2024

Input:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitosti

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitosti

JUDr. Martina Jenčová

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, podaný na stavebný úrad zahajuje začatie územného konania (za predpokladu, že je návrh úplný – sú predložené všetky požadované prílohy). Konanie o vydanie územného rozhodnutia je teda konaním návrhovým, kedy aktívne legitimovanou osobou je budúci stavebník, resp. jeho zástupca (pričom táto osoba preukazuje aj plnomocenstvo). Návrh sa podáva písomne, buď osobne, poštou alebo do elektronickej dátovej schránky obce.

Samotný Stavebný zákon nestanovuje presné náležitosti tohto podania, je potrebné prihliadať aj na ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona.

Podľa tejto návrh obsahuje:

  • identifikačné údaje navrhovateľa – meno, priezvisko (resp., obchodné meno) a adresu,

  • predmet