dnes je 10.7.2020

Input:

Náležitosti stavebného povolenia ako rozhodnutia

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.1 Náležitosti stavebného povolenia ako rozhodnutia

JUDr. Martina Kostková

Stavebné povolenie predstavuje individuálny správny akt, vydávaný v správnom – stavebnom konaní. Oprávneným k jeho vydaniu je stavebný úrad, ktorý v rámci tejto činnosti koná v mene obce. Stavebný úrad takéto rozhodnutie vydá, pokiaľ boli splnené všetky podmienky v zmysle ustanovení Stavebného zákona.

Stavebné povolenie ako individuálny správny akt musí obsahovať náležitosti upravené Zákonom o správnom konaní. Jeho štruktúru môžeme rozdeliť na tri hlavné časti – výrok, odôvodnenie a poučenie. Hoci Zákon o správnom konaní ustanovuje, že pokiaľ sa vyhovuje všetkým účastníkom konania v plnom rozsahu, odôvodnenie nie je potrebné, možno konštatovať, že sa jedná o všeobecné ustanovenie k rozhodnutiam ako takým v správnom konaní. Pokiaľ ide o stavebné povolenie, toto odôvodnenie obsahuje vždy. Práve v odôvodnení totiž stavebný úrad uvádza, čo bolo podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Tým sú v prvom rade všetky prílohy k návrhu na jeho vydanie. Taktiež uvádza, ako použil správnu úvahu pri aplikovaní právnych predpisov, či boli podané námietky zo strany účastníkov konania alebo nie. Pokiaľ boli podané, v odôvodnení uvádza, ako sa s týmito vysporiadal a v zmysle ustanovení akých predpisov ich posudzoval a zamietol.

Pre stavebníka je však najdôležitejším výrok – v rámci stavebného povolenia ide práve o tú časť, ktorou stavebný úrad vyslovuje, že stavbu povoľuje. Vo výroku stavebný úrad uvádza aj to, akú stavbu povoľuje. Výrok musí byť jasný, zreteľný a zrozumiteľný.

Stavebné povolenie obsahuje aj poučenie o možnosti podať odvolanie. Právo podať odvolanie patrí každému účastníkovi stavebného konania, pričom toto právo môže využiť do 15 dní od prevzatia rozhodnutia. V poučení je teda uvedená nielen lehota, ale aj orgán ktorému sa odvolanie podáva.

V stavebnom povolení sa uvádza dátum jeho vydania, obsahuje taktiež (pokiaľ teda ide o písomné vyhotovenie) úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

Možno konštatovať, že stavebný úrad má lehotu pre