dnes je 19.4.2024

Input:

Kontrola a evidencia dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdania a prevzatia stavby

22.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.14 Kontrola a evidencia dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdania a prevzatia stavby

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc

V zmluve o dielo na zhotovenie stavby sa zmluvné strany dohodnú, že zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela tieto doklady:

1. Výkresy so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby vo dvoch vyhotoveniach.

2. Zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu v jednom vyhotovení.

3. Osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,

4. Doklady o preukázaní zhody