dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 13 Výpoveď nájmu bytu a odstúpenie

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.14 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 13 Výpoveď nájmu bytu a odstúpenie

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu

a) z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,

b) ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné, úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu za dlhší čas ako jeden mesiac, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu,

c) ak nájomca alebo člen domácnosti, ktorý je občanom Slovenskej republiky, porušil povinnosť podľa § 16 ods. 3 alebo ods. 4,

d) ak nájomca alebo člen domácnosti hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z domového poriadku, alebo

e) ak je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve podľa tohto