dnes je 24.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 10 Peňažná zábezpeka

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.11 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 10 Peňažná zábezpeka

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Nájomca je povinný pred prvým dňom nájmu uhradiť prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške dohodnutej v nájomnej zmluve podľa tohto zákona, maximálne vo výške súčtu trojnásobku mesačného nájmu, trojnásobku mesačnej úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a trojnásobku nákladov na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu. Vláda môže nariadením vlády ustanoviť, kedy je nájomca povinný pred prvým dňom nájmu uhradiť prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške dohodnutej v nájomnej zmluve podľa tohto zákona, maximálne vo výške súčtu šesťnásobku mesačného nájmu, šesťnásobku mesačnej úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a šesťnásobku nákladov na prevádzku, údržbu a opravu bytového domu. Zábezpeka slúži podľa podmienok nájomnej zmluvy podľa tohto zákona na zabezpečenie