dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 9 Všeobecné požiadavky na výstavbu

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 9 Všeobecné požiadavky na výstavbu

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 9

Všeobecné požiadavky na výstavbu


(1) Všeobecné požiadavky na výstavbu určujú požiadavky na stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb. 

(2) Stavba musí byť navrhnutá a zhotovená zo stavebných výrobkov vhodných na zamýšľané použitie, musí spĺňať základné požiadavky na stavby vrátane požiadaviek na bezbariérové užívanie a ak ide o budovu, musí spĺňať aj požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, požiadavky na ochranu vnútorného prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia budov a požiadavky na ochranu pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na použitie tradičných materiálov a postupov pri obnove