dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 65a

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.66.1 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 65a

JUDr. Milan Sklenár, PhD.

§ 65a

Zrušenie Slovenskej stavebnej inšpekcie


(1)

Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia, zriadená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

(2)

Pôsobnosť Slovenskej stavebnej inšpekcie v oblasti štátneho stavebného dohľadu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov je pôsobnosťou stavebného úradu vykonávať štátny stavebný dohľad podľa tohto zákona.

(3)

Konania v oblasti podľa odseku 2, ktoré do 31. marca 2024 začali a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2024, dokončí stavebný úrad podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní podľa prvej vety nastali pred 1. aprílom 2024, zostávajú zachované.

(4)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 2 pojem