dnes je 20.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 56 Kontrolná prehliadka stavby

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.57 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 56 Kontrolná prehliadka stavby

Mgr. Ivan Poruban

§ 56

Kontrolná prehliadka stavby


(1) Ak stavebný úrad určil, že pred začatím niektorého štádia zhotovovania alebo odstraňovania stavby alebo pred začatím niektorých stavebných prác sa uskutoční kontrolná prehliadka stavby, stavbyvedúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu upovedomiť stavebný úrad, stavebníka, projektanta a osobu poverenú výkonom stavebného dozoru o dosiahnutí fázy výstavby alebo druhu stavebných prác, keď sa má uskutočniť kontrolná prehliadka.

(2) Mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby môže stavebný inšpektor uskutočniť na návrh každého účastníka konania o stavebnom zámere, projektanta alebo osoby vykonávajúcej na stavbe stavebný dozor, ak sa na stavbe majú uskutočniť stavebné práce vedúce k odchýlke od overeného projektu stavby. Ak