dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 55

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.56 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 55

Mgr. Ivan Poruban

§ 55


(1) Ak stavebný inšpektor pri výkone štátneho stavebného dohľadu zistí, že na stavbe sa uskutočňujú nepovolené stavebné práce vedúce k takej podstatnej odchýlke od overeného projektu stavby, ktorá je zmenou stavby, alebo zistí neodstrániteľnú konštrukčnú chybu na nosnej konštrukcii stavby, ktorá vznikla pri zhotovovaní stavby, nariadi prerušiť stavebné práce. O zistenej skutočnosti spíše zápisnicu, ktorú je povinný zaznamenať v elektronickom informačnom systéme.

(2) Stavebný úrad určí opatrenia na ochranu stavby a staveniska a nariadi stavebníkovi, aby v určenej lehote zabezpečil zmenu projektu stavby; to neplatí, ak ide o nepovolené stavebné práce.

(3) Ak má stavebný inšpektor pri výkone štátneho stavebného dohľadu podozrenie z použitia nevhodného stavebného výrobku alebo zo zabudovania stavebného