dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 54 Oprávnenia stavebného inspektora

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.55 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 54 Oprávnenia stavebného inspektora

Mgr. Ivan Poruban

§ 54

Oprávnenia stavebného inspektora


(1) Stavebný inšpektor je oprávnený zisťovať, či stavebník, zhotoviteľ stavby a stavbyvedúci plnia pri uskutočňovaní stavebných prác povinnosti podľa tohto zákona, pritom najmä zisťuje, či

a) stavebné práce a iné činnosti vo výstavbe uskutočňujú osoby oprávnené na ich uskutočňovanie a v súlade s oprávnením,

b) sa stavebné práce uskutočňujú v rozsahu a spôsobom podľa overeného projektu stavby a či projekt stavby bol overený, ak sa overenie vyžaduje,

c) sa pri uskutočňovaní stavebných prác dodržiavajú zastavovacie podmienky umiestnenia budovy podľa územnoplánovacej dokumentácie,

d) sa zabudovali do stavby stavebné výrobky vhodné na zamýšľané použitie v stavbe,

e) je stavenisko označené, vybavené a zabezpečené