dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 46 Kolaudačné osvedčenie stavby

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.47 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 46 Kolaudačné osvedčenie stavby

Mgr. Ivan Poruban

§ 46

Kolaudačné osvedčenie stavby


(1) Kolaudačným osvedčením stavby stavebný úrad osvedčuje stavebnotechnickú spôsobilosť stavby na projektovaný účel.

(2) Kolaudačné osvedčenie stavby sa doručuje stavebníkovi do vlastných rúk. Kolaudačné osvedčenie stavby a osvedčenie o skutočnom zhotovení drobnej stavby alebo stavby, ktorá nepodlieha kolaudácii, je podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

(3) Kolaudačné osvedčenie stavby nenahrádza iné povolenia súvisiace s užívaním stavby vyplývajúce z iných právnych predpisov.

(4) Stavebný úrad zašle informáciu o vydaní kolaudačného osvedčenia stavby všetkým účastníkom konania o stavebnom zámere, obci v mieste stavby, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám.


K ods. 1 až 3

Kolaudačné osvedčenie stavby