dnes je 24.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 45 Priebeh kolaudácie stavby

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.46 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 45 Priebeh kolaudácie stavby

Mgr. Ivan Poruban

§ 45

Priebeh kolaudácie stavby


(1) Kolaudácia sa začína na podnet stavebníka.

(2) Podkladom ku kolaudácii stavby je

a) stavebný denník stavby,

b) geodetická dokumentácia z vytýčenia priestorovej polohy stavby, kontrolný protokol o meraní priestorovej polohy stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu,

c) protokol o odovzdaní a prevzatí stavby; stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch od protokolu upustiť,

d) protokol o vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo vyhodnotenie komplexného preskúšania, ak boli povolené,

e) realizačná dokumentácia,

f) doklady o vykonaných skúškach vzoriek stavebných výrobkov odobratých na stavbe,

g) výsledky uskutočnených meraní a revízií vyhradených technických zariadení a doklady o ich technickej spôsobilosti