dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 40 Projekt stavby

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 40 Projekt stavby

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

§ 40

Projekt stavby


(1) Podkladom na vypracovanie projektu stavby projektantom je schválený stavebný zámer a rozhodnutie o povolení stavby. Podkladom na vypracovanie projektu stavby je aj rozhodnutie z konania o podnete vydané podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ak bolo vydané. To neplatí, ak ide o jednoduchú stavbu, ktorej stavebný zámer je spracovaný v podrobnosti projektu stavby.

(2) Návrh projektu stavby vypracuje projektant na základe schváleného stavebného zámeru a v súlade s rozhodnutím o povolení stavby. Vypracovaný projekt stavby je projektant povinný elektronicky zaznamenať v informačnom systéme na účely posúdenia pripomienok uplatnených

a) dotknutým orgánom podľa druhu a rozsahu navrhovaných stavebných prác a rozsahu pôsobnosti