dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 33 Účastník konania

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.34 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 33 Účastník konania

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 33

Účastník konania


(1) Účastníkom konania v konaní o stavebnom zámere je

a) stavebník,

b) vlastník pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba, vlastník stavby a ten, kto má k týmto nehnuteľnostiam právo vyplývajúce z vecného bremena, ak nie je stavebníkom, 

c) vlastník susedného pozemku a vlastník susednej stavby, ktorého vlastnícke práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, 

d) dotknutá verejnosť, ak je stavebným zámerom dotknutá osobitne chránená časť prírody a krajiny. 

(2) Účastníkmi konania pri povoľovaní skúšobnej prevádzky a pri povoľovaní predčasného užívania stavby sú stavebník, vlastník pozemku alebo vlastník stavby, na ktorom je stavba zhotovená. 

(3) Účastníkmi konania pri zmene a zrušení rozhodnutia o