dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 26

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.27 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 26

JUDr. Peter Kotvan

§ 26


(1) Stavbyvedúcemu je vyhradené organizovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať stavebné práce a iné odborné činnosti na stavbe, použitie stavebných výrobkov podľa overeného projektu stavby alebo vykonávacieho projektu, spravovať stavenisko, riadiť jeho prevádzku a viesť o stavebných prácach a o udalostiach na stavenisku stavebný denník.

(2) Stavbyvedúci zodpovedá za odborné vedenie uskutočňovania stavebných prác na stavbe, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby alebo vykonávacím projektom stavby a za dodržiavanie všeobecných požiadaviek na výstavbu.

(3) Stavbyvedúci je pri organizovaní stavebných prác povinný

a) určovať poradie stavebných prác a súvisiacich iných odborných činností na stavbe a začatie a skončenie jednotlivých fáz zhotovovania stavby,

b) oznámiť stavebníkovi,