dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 25 - Osoba poverená vykonávať stavebný dozor

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.26 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 25 - Osoba poverená vykonávať stavebný dozor

JUDr. Peter Kotvan

§ 25

Osoba poverená vykonávať stavebný dozor


(1) Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor na stavbe je povinná

a) sledovať postup geodetických a kartografických prác a stavebných prác z hľadiska súladu s overeným projektom stavby, vykonávacím projektom stavby, u jednoduchých stavieb so stavebným zámerom a s technickými predpismi,

b) kontrolovať inštaláciu a prevádzku technických a technologických zariadení stavby a montáž vnútorných rozvodov technických systémov budovy,

c) kontrolovať vhodnosť stavebných výrobkov na zabudovanie do stavby,

d) bezodkladne prerokovať nedostatky so stavbyvedúcim alebo so stavebníkom, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, a požadovať ich odstránenie,

e) požadovať od stavebníka a od