dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 21

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.22 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 21

JUDr. Peter Kotvan

§ 21


(1) Zhotovenie jednoduchej stavby a drobnej stavby môže sám pre seba zabezpečiť svojpomocou aj stavebník, ktorý nemá oprávnenie na zhotovovanie stavieb; to platí aj na ich zmeny a odstránenie.

(2) Stavebník, ktorý zabezpečuje zhotovenie jednoduchej stavby svojpomocou, koordinuje postup výstavby, individuálne uzatvára zmluvy na dodávky potrebných stavebných prác, strojov a stavebných výrobkov s ich dodávateľmi a je povinný zabezpečiť na celý čas uskutočňovania stavebných prác osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru a rešpektovať jej pokyny.

(3) Osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor pri stavebných prácach na jednoduchej stavbe svojpomocou je povinná

a) zabezpečiť, aby stavebné práce uskutočňovali osoby, ktoré spĺňajú požiadavku odbornej spôsobilosti,

b) zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy