dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 20

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 20

JUDr. Peter Kotvan

§ 20


(1) Stavebník je povinný

a) oznámiť stavebnému úradu začatie stavby spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska a identifikátor podľa zákona o e-Governmente o zhotoviteľovi stavby okrem drobných stavieb,

b) zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie stavby u projektanta,

c) pred začatím uskutočňovania stavebných prác odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby,

d) zabezpečiť ku kolaudácii stavby u projektanta vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a stanoviska projektanta o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby,

e) poskytovať súčinnosť projektantovi pri spracovaní projektovej dokumentácie, pri kontrole súladu stavebných prác s overeným projektom stavby a pri kolaudácii,

f) sprístupniť zhotoviteľovi pozemky na zriadenie staveniska,

g) na návrh