dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 12 Prípravné práce

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 12 Prípravné práce

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 12

Prípravné práce


(1) Uskutočňovanie prípravných prác je najmä oplotenie miesta stavby okrem líniových stavieb a zriadenie staveniska, zariadenie staveniska, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektriny na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby. 

(2) S prípravnými prácami možno začať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby; to neplatí, ak ide o drobnú stavbu. 


K ods. 1 a 2

Právna úprava, ktorá bola platná pred prijatím zákona o výstavbe, neobsahovala jednoznačné vymedzenie momentu, od kedy bola činnosť stavebníka považovaná za moment začatia stavby.

Komentovaným ustanovením zákona o výstavbe sa preto