dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 5 Vymedzenie základných pojmov

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 5 Vymedzenie základných pojmov

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 5

Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie

a) územím časť zemského povrchu, ktorého určenie veľkostnej jednotky závisí od stupňa územnoplánovacej dokumentácie, 

b) osobitným územím časť územia, pre ktoré sú stanovené špecifické podmienky priestorového usporiadania a funkčného využívania v danej územnej časti, ktorej charakter, osobitosti a význam sa má v území zachovať, chrániť, obnoviť alebo rozvíjať; osobitným územím je aj územie významné z hľadiska zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, 

c) regiónom časť územia, ktorého územný obvod je zhodný s územným obvodom samosprávneho kraja, 

d) mikroregiónom časť územia regiónu alebo viacerých regiónov pri